Thanh giảm chấn VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Thanh giảm chấn được thiết kế để giảm độ rung và độ ồn do cấu trúc từ động cơ. Những rung động của động cơ này có thể làm yếu các vòng đệm và làm xấu đi một hệ thống hiện có, sau đó có thể dẫn đến các vấn đề an toàn. Các thanh giảm rung động này cũng cung cấp khả năng tiếp cận các dịch vụ ống nước thoải mái hơn bằng cách tăng chiều cao của động cơ, được đo từ bể thủy lực hoặc bề mặt lắp đặt.

Thép thanh giảm chấnVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Thép thanh giảm chấn
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
66.24
AB7ZTY24W713