Điều khoản và Điều kiện

Tổng Quát

Tất cả các hợp đồng phát sinh từ việc chúng tôi chấp nhận các đơn hàng đã đặt với chúng tôi phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện sau đây và không có sự thay đổi hoặc sửa đổi hoặc thay thế cho các Điều khoản và Điều kiện đó sẽ bị ràng buộc trừ khi được chúng tôi đồng ý rõ ràng bằng văn bản. Đặc biệt, các đơn đặt hàng cụ thể được gửi trên mẫu đơn đặt hàng của chính khách hàng sẽ chỉ được chúng tôi chấp nhận khi có điều kiện và với sự hiểu biết rõ ràng rằng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ chỉ được xác định theo các Điều khoản và Điều kiện này và khi chấp nhận và thực hiện đơn đặt hàng đó, chúng tôi sẽ được coi là không bằng bất kỳ cách nào đã thay đổi hoặc mở rộng trách nhiệm hoặc nghĩa vụ của chúng tôi như đã được ấn định bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

Vận chuyển giá phẳng

Các sản phẩm được hiển thị trên trang web đủ điều kiện để được Vận chuyển theo giá cố định chỉ do Công ty quyết định. Danh sách các sản phẩm đủ điều kiện có thể được Công ty thay đổi bất cứ lúc nào.

Bất kỳ sản phẩm nào đủ điều kiện cho Vận chuyển theo tỷ lệ cố định sẽ không đủ điều kiện cho chương trình khuyến mại này nếu tổng số lượng của sản phẩm đó được đặt hàng vượt quá 10 lbs tính theo trọng lượng cả bì hoặc trọng lượng kích thước. Trong những trường hợp như vậy, giá vận chuyển Phổ thông hoặc Chuyển phát nhanh sẽ được áp dụng khi mua hàng.

Trong trường hợp nhiều chi tiết đơn hàng được mua, tất cả các sản phẩm được mua phải đủ điều kiện cho Vận chuyển theo tỷ lệ cố định để được áp dụng Vận chuyển theo tỷ lệ cố định cho đơn hàng. Nếu bất kỳ mục hàng nào không đủ điều kiện cho Vận chuyển theo giá cố định, thì toàn bộ giỏ hàng sẽ được coi là không đủ điều kiện cho Vận chuyển theo giá cố định. Trong trường hợp đó, giá vận chuyển Phổ thông hoặc Chuyển phát nhanh sẽ được áp dụng khi mua hàng.

Các sản phẩm không được áp dụng Vận chuyển theo giá cố định bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các mặt hàng có bất kỳ kích thước nào vượt quá 2 mét, bất kỳ mặt hàng nào cần pallet hoặc thùng xuất khẩu để vận chuyển, các mặt hàng nguy hiểm (bao gồm cả các mặt hàng có pin lithium-ion) và các mặt hàng nặng hoặc cồng kềnh như như thang, tủ, v.v.

Vận chuyển theo tỷ lệ cố định chỉ khả dụng cho các đơn hàng đã hoàn thành trên trang web của chúng tôi.

Vận chuyển Tiêu chuẩn

Các sản phẩm được hiển thị trên trang web là đủ điều kiện cho Vận chuyển tiêu chuẩn chỉ do Công ty quyết định. Danh sách các sản phẩm đủ điều kiện có thể được Công ty thay đổi bất cứ lúc nào.

Bất kỳ sản phẩm nào đủ điều kiện cho Vận chuyển Tiêu chuẩn sẽ không đủ điều kiện cho chương trình khuyến mại này nếu tổng số lượng của sản phẩm đó được đặt hàng vượt quá 15 lbs tính theo trọng lượng cả bì hoặc trọng lượng kích thước. Trong những trường hợp như vậy, giá vận chuyển Phổ thông hoặc Chuyển phát nhanh sẽ được áp dụng khi mua hàng.

Trong trường hợp nhiều mục hàng được mua, tất cả các sản phẩm được mua phải đủ điều kiện cho Vận chuyển tiêu chuẩn để áp dụng Vận chuyển tiêu chuẩn cho đơn hàng. Nếu bất kỳ chi tiết đơn hàng nào đủ điều kiện cho Vận chuyển tiêu chuẩn, thì toàn bộ giỏ hàng sẽ được coi là không đủ điều kiện cho Vận chuyển tiêu chuẩn. Trong trường hợp đó, giá vận chuyển Phổ thông hoặc Chuyển phát nhanh sẽ được áp dụng khi mua hàng.

Các sản phẩm bị loại trừ khỏi Vận chuyển Tiêu chuẩn bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các mặt hàng có bất kỳ kích thước nào vượt quá 2 mét, bất kỳ mặt hàng nào yêu cầu pallet hoặc thùng xuất khẩu để vận chuyển, các mặt hàng nguy hiểm (bao gồm các mặt hàng có pin lithium-ion) và các mặt hàng nặng hoặc cồng kềnh như thang, tủ, v.v.

Vận chuyển tiêu chuẩn chỉ có sẵn cho các đơn đặt hàng được hoàn thành trên trang web của chúng tôi.

Giảm giá 10% chỉ áp dụng cho các đơn hàng được đặt qua (các) trang web của chúng tôi; giảm giá này không thể được sử dụng với báo giá chính thức được cung cấp bởi Raptor Supplies. Chiết khấu chỉ áp dụng cho giá sản phẩm chưa có VAT; không đủ điều kiện để sử dụng cho phí vận chuyển và xử lý. Không thể kết hợp với bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá nào khác. Chương trình khuyến mãi này có thể được sửa đổi hoặc hủy bỏ bởi Công ty bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Giá cả và thông số kỹ thuật

Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ mức giá nào hoặc thông số kỹ thuật, chủng loại hoặc kiểu mẫu của hàng hóa vào bất kỳ lúc nào và tất cả hàng hóa được bán tùy thuộc vào giá cả và điều kiện quy định tại thời điểm giao hàng. Chúng tôi sẽ không xây dựng việc nhập một đơn đặt hàng và việc chúng tôi thừa nhận nó như một sự chấp nhận của chúng tôi đối với đơn đặt hàng đó với bất kỳ mức giá cụ thể nào. Giá của hàng hóa liên quan đến việc giao hàng xuất xưởng trừ khi có quy định rõ ràng khác.

Giấy phép nhập khẩu

Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị giấy phép nhập khẩu và tuân thủ tất cả các quy định quản lý việc nhập hàng vào quốc gia đó cũng như thanh toán tất cả loại thuế hải quan, phí cảng và các khoản phí khác.

Ngày giao hàng

Bất kỳ ngày giao hàng nào do chúng tôi đưa ra chỉ là ước tính và không có trách nhiệm pháp lý nào có thể được chấp nhận đối với bất kỳ tổn thất, thương tích, thiệt hại hoặc chi phí nào do bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc giao hàng do bất kỳ nguyên nhân nào cũng như bất kỳ sự chậm trễ nào sẽ cho phép khách hàng hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào hoặc từ chối chấp nhận vận chuyển.

Trả lại hàng hoá

Chúng tôi không có nghĩa vụ chấp nhận việc trả lại hàng hóa đã cung cấp theo đơn đặt hàng của khách hàng. Trong trường hợp hàng hóa được chấp nhận trả lại, chúng tôi có quyền tính phí và xử lý theo quy định tuỳ vào từng trường hợp cụ thể.

Hủy bỏ đơn hàng

Chúng tôi có quyền tính phí hủy đối với bất kỳ đơn hàng nào bị hủy trước khi giao hàng. Trong trường hợp hàng hóa đã được đặt theo yêu cầu riêng của khách hàng, phí hủy bỏ có thể rất đáng kể.

Đóng gói sản phẩm

Trường hợp hàng hóa khi bán sẽ được đóng gói cẩn thận, chúng tôi sẽ quyết định tiêu chuẩn mức độ đóng gói hoặc bảo vệ cho các hàng hoá này. Tuy nhiên, nếu khách hàng có yêu cầu và quy định cách đóng gói đặc biệt, thì việc đóng gói sẽ tính thêm phí.

Bất khả kháng

Nếu việc giao hàng của chúng tôi bị trì hoãn hoặc ngăn cản bởi nội chiến xáo trộn, chiến tranh, hay yêu cầu các hạn chế từ chính phủ; quốc hội cấm hoặc ban hành bất kỳ loại quy định xuất nhập khẩu nào thì đình công tranh chấp thương mại, gây khó khăn trong việc tìm nhân công hoặc vật liệu hỏng hóc do tai nạn cháy máy móc hoặc bất kỳ bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ có quyền tự do hủy bỏ hoặc đình chỉ hợp đồng mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ đó.

Dữ liệu và Dịch vụ kỹ thuật

Chúng tôi cung cấp dữ liệu và dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu liên quan đến việc ứng dụng hoặc sử dụng các sản phẩm do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào do bất kỳ người nào trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra trong hoặc thông qua việc áp dụng hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần dữ liệu hoặc dịch vụ kỹ thuật đó.

THANH TOÁN

Trừ khi có thỏa thuận cụ thể khác, khách hàng phải thanh toán toàn bộ trước khi gửi bất kỳ hàng hóa nào hoặc khách hàng phải mở Thư tín dụng không hủy ngang, mà phải có thêm xác nhận của Ngân hàng Luân Đôn do chúng tôi chỉ định.

Yêu sách

Trừ khi được chúng tôi đồng ý rõ ràng bằng văn bản, tài sản trong hàng hóa do chúng tôi cung cấp sẽ không được chuyển cho khách hàng cho đến khi thanh toán đầy đủ giá mua đã được thực hiện nhưng rủi ro sẽ chuyển sang khách hàng khi chúng tôi giao hàng cho khách hàng hoặc một người vận chuyển hoặc người bảo lãnh khác với mục đích truyền cho khách hàng. Lợi ích và / hoặc tiền thu được từ bất kỳ giao dịch nào của khách hàng với hoặc kết hợp hàng hóa với quyền sở hữu ở trên sẽ được chúng tôi tin tưởng.

Sự giải thích

Bất kỳ hợp đồng phát sinh nào ngoài báo giá của chúng tôi về mọi mặt sẽ được hiểu và chịu sự điều chỉnh của luật của nước Anh. Khách hàng đồng ý tuân theo thẩm quyền độc quyền của các tòa án Anh trong bất kỳ tranh chấp hoặc khác biệt nào có thể phát sinh liên quan đến hợp đồng đó.

Chính sách bảo hành

Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các thiết bị mới do chúng tôi bán không có lỗi về vật liệu hoặc tay nghề. Trách nhiệm của chúng tôi theo bảo hành này được giới hạn trong việc hoàn thiện bất kỳ bộ phận hoặc bộ phận nào trong vòng một năm kể từ ngày thiết bị được giao mới cho khách hàng sẽ được trả lại cho chúng tôi và chúng tôi hài lòng khi kiểm tra xem có bị lỗi về vật liệu hoặc tay nghề. Bao gồm trong bảo hành này là chi phí lao động mà chúng tôi phải chịu để sản xuất tốt các bộ phận đó.

Chính sách bảo hành được đưa ra với các điều kiện:

 • a)Chúng tôi được thông báo bằng văn bản trong vòng mười bốn ngày sau khi các khiếm khuyết đó xuất hiện và thiết bị hoặc các bộ phận bị lỗi sẽ được trả lại ngay khi có thể thực hiện được một cách hợp lý hoặc khi điều này là không thực tế, chúng tôi luôn sẵn sàng kiểm tra thiết bị hoặc bộ phận bị lỗi.
 • b)Theo đánh giá của chúng tôi, thiết bị đã được lắp đặt chính xác và được sử dụng bình thường theo các hướng dẫn được cung cấp để vận hành và bảo trì lắp đặt.
 • c)Trừ khi số liệu hiệu suất và dung sai hiệu suất đã được người mua quy định và được chúng tôi đồng ý tại thời điểm đặt hàng thiết bị, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu không có bất kỳ khiếm khuyết nào về vật liệu hoặc tay nghề do không đạt được bất kỳ hiệu suất cụ thể nào
 • d)Nếu thiết bị theo đánh giá của chúng tôi đã bị thay đổi, sửa chữa bị can thiệp vào hư hỏng bị bỏ quên hoặc được sử dụng theo bất kỳ cách nào để ảnh hưởng xấu đến hiệu suất hoặc tình trạng của thiết bị, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào phát sinh từ việc sử dụng thiết bị
 • e)Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi phát sinh do việc sử dụng bất kỳ phụ tùng hoặc bộ phận thay thế nào không được chúng tôi ủy quyền hoặc khuyến nghị
 • f)Bất kỳ thiết bị hoặc bộ phận bị lỗi nào do chúng tôi thay thế sẽ trở thành tài sản của chúng tôi.
 • g)Quyết định sửa chữa hoặc thay thế một bộ phận bị lỗi theo yêu cầu bảo hành sẽ do chúng tôi quyết định
 • h)Không bao gồm bảo hành này là bất kỳ bộ phận nào cần thay thế do hao mòn thông thường
 • i)Việc vận chuyển đến công trình của chúng tôi bất kỳ thiết bị hoặc bộ phận nào được trả lại cho chúng tôi theo yêu cầu bảo hành sẽ do người khiếu nại chịu trách nhiệm và chịu chi phí
 • j)Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát hoặc hư hỏng bất cứ khi nào xảy ra đối với hàng hóa của khách hàng trong khi hàng hóa đó đang được vận chuyển đến hoặc từ chúng tôi hoặc sở hữu hoặc đang vận chuyển đến hoặc từ các đại lý của chúng tôi
 • k)Chúng tôi không bảo hành đối với thiết bị do chúng tôi cung cấp ngoại trừ bảo hành đã nói ở trên và không ảnh hưởng đến tính chung của những điều đã nói ở trên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào cho dù trong hợp đồng hay cách khác đối với bất kỳ khuyết tật nào trong hàng hóa hoặc từ bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ những khiếm khuyết như vậy hoặc từ bất kỳ công việc nào được thực hiện liên quan đến nó và trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do hậu quả nào phải gánh chịu bao gồm cả việc mất giá trị sử dụng, mất hợp đồng hoặc mất lợi nhuận. Trách nhiệm của chúng tôi trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá giá trị hàng hóa liên quan đến việc yêu cầu bồi thường
 • l)Người mua thừa nhận rằng thiết bị được bán cho anh ta để xem xét việc thanh toán giá cả và cam kết của một phần của người mua đối với
  • tuân thủ tất cả các thông lệ thương mại một cách thận trọng liên quan đến việc lắp đặt và người sử dụng, để đảm bảo thiết bị không được sử dụng khi nó ở trong tình trạng không an toàn vì bất kỳ lý do gì
  • đảm bảo trong chừng mực thiết bị được kết hợp với thiết bị khác thì thiết bị khác đó vẫn đang hoạt động tốt và sự kết hợp đó phù hợp với những gì nhà sản xuất yêu cầu
  • đảm bảo rằng người sử dụng thiết bị được thông báo đầy đủ về nhiệm vụ của họ liên quan đến việc sử dụng thiết bị
  • tuân thủ luật Sức khỏe và An toàn tại nơi làm việc được sửa đổi theo thời gian liên quan đến thiết bị được cung cấp

để chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ phương diện nào do người mua không tuân thủ các điều kiện a) đến d) đặt ra ở trên

Chính sách bảo hành nêu trên được đưa ra mà không ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của người mua.

Chỉ thị bán khoảng cách Châu Âu (DSD)

Khách hàng mua hàng của chúng tôi bằng phương thức được định nghĩa trong DSD là 'bán theo khoảng cách' và là cá nhân tư nhân theo định nghĩa của DSD được quyền trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hàng và không có lý do gì để hủy đơn đặt hàng của họ và được hoàn lại giá mà họ đã thanh toán. Khách hàng phải trả lại hàng hóa với chi phí của họ và hàng hóa phải đến cơ sở của chúng tôi trong tình trạng như mới và trong bao bì ban đầu của chúng.

Quyền hủy bỏ này không áp dụng cho các sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng đặc biệt và được chúng tôi xác nhận với khách hàng tại thời điểm đặt hàng.

Hạn chế sử dụng sản phẩm

Các điều khoản sau đây nêu bật việc sử dụng các sản phẩm khi mua từ RAPTOR SUPPLIES.


Hạn chế sử dụng sản phẩm

Liên hệ

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.