APPROVED VENDOR Triangle Sanding Paper

Tấm ngón tay nhámVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MHN4A
Phong cáchLớpBụi bặmGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
AThô60€ 28.50
3MHN4 AD2BHV
ATrung bình80€ 28.50
3MHN5 AD2BHW
ATrung bình100€ 28.50
3MHN6 AD2BHX
Ađầu120€ 28.50
3MHN7 AD2BHY
Ađầu150€ 28.50
3MHN8 AD2BHZ
ARất ổn180€ 28.50
3MHN9 AD2BJA
ARất ổn240€ 28.50
3MHP2 AD2BJB

Tấm chà nhám chân không tam giácVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR 3MHK1 ĐƯỢC PHÊ DUYỆTA
Phong cáchLớpBụi bặmGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
AExtra Coarse36€ 20.58
3MHK1 AD2BHH
ATrung bình100€ 20.58
3MHK5 AD2BHL
Ađầu150€ 20.58
3MHK7 AD2BHN
ARất ổn220€ 20.58
3MHK9 AD2BHP
AThô40€ 54.66
3MHL3 AD2BHQ