VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phần nhựa C

Kênh C 1/4 inch chân x 10 chân UhmwVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

NGƯỜI DUYỆT VENDOR 2NJE3A
Phong cáchChiều dàyGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A0.125 "€ 38.59
2NJE3 AC2VZV
A0.093 "€ 46.51
2NJE4 AC2VZW

Kênh C 1 1/2 inch Chân 2 inch x 10 Feet UhmwVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Kênh C 1 1/2 inch Chân 2 inch x 10 Feet Uhmw
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
119.71
AC2VZZ2NJE7

C Kênh 1 inch Chân 1 inch x 10 Chân UhmwVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

C Kênh 1 inch Chân 1 inch x 10 Chân Uhmw
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
57.59
AC2VZY2NJE6

Kênh C 1/2 inch Chân 1.5 inch x 10 feet UhmwVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Kênh C 1/2 inch Chân 1.5 inch x 10 feet Uhmw
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
39.27
AC2VZX2NJE5