Pipet VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Pipet chuyển dùng một lầnVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F223AVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F224BVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F225CVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F226DVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F227E
Phong cáchSức chứaPhạm vi tốt nghiệpPhân khu tốt nghiệpChiều dàiGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A3mL1mL0.25mL14cm€ 30.49
21F223 AB6GCT
B5mL2mL0.5mL15.5cm€ 30.44
21F224 AB6GCU
C5mL15.5cm€ 35.52
21F225 AB6GCV
D7.5mL15.5cm€ 35.24
21F226 AB6GCW
E8mL15.1cm€ 35.52
21F227 AB6GCX

Đo thủy tinh pipetVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR 5PTA3 ĐƯỢC PHÊ DUYỆTAVENDOR 5PTA6 ĐƯỢC PHÊ DUYỆTB
Phong cáchSức chứaLớpPhân khu tốt nghiệpMụcChiều dàiDung saiGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A0.1mLA0.001mLPipet đo, cấp A330mm0.003ml€ 82.94
5PTA3 AE6CCW
A0.2mLA0.002mLPipet đo, cấp A330mm0.004ml€ 82.94
5PTA4 AE6CCX
A0.5mLA0.005mLPipet đo, cấp A330mm0.005ml€ 82.94
5PTA5 AE6CCY
B1.0mLA0.01mLPipet đo, cấp A330mm0.008ml€ 82.94
5PTA6 AE6CCZ
A1.0mLA0.10mLPipet đo, cấp A330mm0.008ml€ 82.94
5PTA7 AE6CDA
A2.0mLA0.02mLPipet đo, cấp A330mm0.012ml€ 72.35
5PTA8 AE6CDB
A2.0mLA0.10mLPipet đo, cấp A330mm0.01ml€ 72.41
5PTA9 AE6CDC
A5.0mlA0.05mLPipet đo, cấp A330mm0.05ml€ 72.35
5PTC0 AE6CDD
A5.0mlA0.10mLPipet đo, cấp A330mm0.05ml€ 72.35
5PTC1 AE6CDE
A10.0mLA0.1mLPipet đo, cấp A330mm0.05ml€ 72.35
5PTC2 AE6CDF
A25.0mLA0.1mLPipet đo, cấp A470mm0.1ml€ 113.59
5PTC3 AE6CDG
A0.1mLB0.001mLPipet đo, cấp B330mm0.004ml€ 53.47
5PTC4 AE6CDH
A0.2mLB0.002mLPipet đo, cấp B330mm0.006ml€ 53.47
5PTC5 AE6CDJ
A0.5mLB0.005mLPipet đo, cấp B330mm0.01ml€ 53.47
5PTC6 AE6CDK
A1.0mLB0.01mLPipet đo, cấp B330mm0.015ml€ 50.23
5PTC7 AE6CDL
A1.0mLB0.1mLPipet đo, cấp B330mm0.015ml€ 53.47
5PTC8 AE6CDM
A2.0mLB0.02mLPipet đo, cấp B330mm0.025ml€ 53.47
5PTC9 AE6CDN
A2.0mLB0.1mLPipet đo, cấp B330mm0.025ml€ 50.23
5PTD0 AE6CDP
A5.0mlB0.05mLPipet đo, cấp B330mm0.05ml€ 53.47
5PTD1 AE6CDQ
A5.0mlB0.1mLPipet đo, cấp B330mm0.05ml€ 50.23
5PTD2 AE6CDR
A10.0mLB0.1mLPipet đo, cấp B330mm0.1ml€ 53.47
5PTD3 AE6CDT
A25.0mLB0.1mLPipet đo, cấp B330mm0.2ml€ 121.86
5PTD4 AE6CDU

PipetVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F236AVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F238BVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F239CVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F240DVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F242EVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F244FVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F246GVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F249H
Phong cáchSức chứaPhạm vi tốt nghiệpPhân khu tốt nghiệpChiều dàiGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A5mL1mL0.25mL14.5cm€ 29.64
21F236 AB6GDG
B4mL8.5cm€ 27.92
21F238 AB6GDJ
C1.2mL6.5cm€ 42.44
21F239 AB6GDK
D9mL13.7cm€ 45.71
21F240 AB6GDL
E8.7mL14.7cm€ 59.13
21F242 AB6GDN
F5.8mL15.6cm€ 72.30
21F244 AB6GDQ
G1.0mL6.9cm€ 46.84
21F246 AB6GDT
H7.5mL3mL0.5mL14.8cm€ 31.51
21F249 AB6GDW

Pipet 1.5mlVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F237AVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F247B
Phong cáchPhạm vi tốt nghiệpChiều dàiGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A0.3mL11.6cm€ 24.44
21F237 AB6GDH
BChưa tốt nghiệp70mm€ 49.95
21F247 AB6GDU

Chuyển pipetVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F229AVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F230BVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F231CVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F232DVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F233EVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F234FVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21F235G
Phong cáchSức chứaChiều dàiGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A1.5mL10.4cm€ 127.17
21F229 AB6GCZ
B15mL15.5cm€ 47.30
21F230 AB6GDA
C4mL13cm€ 30.03
21F231 AB6GDB
D5mL15cm€ 29.08
21F232 AB6GDC
E4.5mL15.5cm€ 35.13
21F233 AB6GDD
F5.8mL14.9cm€ 70.21
21F234 AB6GDE
G6mL22.5cm€ 55.05
21F235 AB6GDF

Kính pipet thể tíchVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5PTD5AVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5PTD8B
Phong cáchSức chứaLớpMụcChiều dàiDung saiGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A1mLAPipet thể tích, hạng A300mm0.007mL€ 98.14
5PTD5 AE6CDV
A2mLAPipet thể tích, hạng A330mm0.01ml€ 98.14
5PTD6 AE6CDW
A5mLAPipet thể tích, hạng A400mm0.015ml€ 82.94
5PTD7 AE6CDX
B10mLAPipet thể tích, hạng A450mm0.02ml€ 91.81
5PTD8 AE6CDY
A20mLAPipet thể tích, hạng A550mm0.03ml€ 80.90
5PTD9 AE6CDZ
A25mLAPipet thể tích, hạng A570mm0.03ml€ 91.13
5PTE0 AE6CEA
A50mLAPipet thể tích, hạng A600mm0.05ml€ 88.87
5PTE1 AE6CEB
A100mLAPipet thể tích, hạng A640mm0.08mL€ 101.49
5PTE2 AE6CEC
A1mLBPipet thể tích, loại B300mm0.015ml€ 72.35
5PTE3 AE6CED
A2mLBPipet thể tích, loại B330mm0.02ml€ 66.01
5PTE4 AE6CEE
A5mLBPipet thể tích, loại B400mm0.03ml€ 72.35
5PTE5 AE6CEF
A10mLBPipet thể tích, loại B450mm0.04ml€ 66.01
5PTE6 AE6CEG
A20mLBPipet thể tích, loại B520mm0.06ml€ 58.15
5PTE7 AE6CEH
A25mLBPipet thể tích, loại B550mm0.06ml€ 66.01
5PTE8 AE6CEJ
A50mLBPipet thể tích, loại B600mm0.1ml€ 64.20
5PTE9 AE6CEK

Ống nhỏ giọt dùng một lần 2ml - Gói 1000VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Ống nhỏ giọt dùng một lần 2ml - Gói 1000
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
63.25
AB6GCR21F222

Pipet chuyển bóng đèn 7ml - Gói 500VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Pipet chuyển bóng đèn 7ml - Gói 500
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
30.84
AB6GCY21F228

Pasture Pipette Non Steril 1 Ml - Gói 500VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Pasture Pipette Non Steril 1 Ml - Gói 500
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
116.02
AE8RRA6FAV9

Pasture Pipette Non Steril 3 Ml - Gói 500VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Pasture Pipette Non Steril 3 Ml - Gói 500
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
120.16
AE8RRB6FAW0

Pipet thể tích B Thủy tinh 100ml - Gói 6VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Pipet thể tích B Thủy tinh 100ml - Gói 6
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
78.36
AE6CEL5PTF0