Máy đếm hạt VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Kích thước bộ đếm hạt 0.3 1.0 5.0 UmVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Kích thước bộ đếm hạt 0.3 1.0 5.0 Um
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
1,701.67
AB7KRJ23V750