Bu lông máy VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Bu lông máy là sản phẩm lý tưởng để gắn chặt các thành phần kim loại / gỗ vào các bề mặt và bộ phận bằng gỗ / kim loại cho các ứng dụng sản xuất và xây dựng. Raptor Supplies cung cấp một loạt các LisleTexas Pneumatic Tools bu lông có đầu hình lục giác / đầu vuông để dễ lắp đặt. Các mô hình được chọn từ Texas Pneumatic Tools có thân dài để buộc chặt các bộ phận trong máy móc công nghiệp.

Đầu vuông Bolt Med Carbon 3 / 8-16 - PK50VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Đầu vuông Bolt Med Carbon 3 / 8-16 - PK50
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
162.40
AC6GKASQHDG5FTZY3816112

Đầu vuông Bolt Med Carbon 3 / 8-16 - PK50VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Đầu vuông Bolt Med Carbon 3 / 8-16 - PK50
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
158.55
AC6GJZSQHDG5FTZY38161